Proje Numarası TRC1/2015/GAP ODZ – 01 ve 02
Program Bütçesi 1125000
Maksimum Hibe Bütçesi 350000
Para Birimi TL
Son Başvuru Tarihi 03/04/2015
Son Başvuru Saati 17:00
Başvuru Sahipleri
  • Kar Amacı Güden Kurumlar (Ticari İşletmeler)
  • Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar (STK'lar)
6/2/2015
İpekyolu Kalkınma Ajansı - GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı

 

 

GAP Bölgesi’ndeki organik tarım değer zincirinin güçlendirilmesine ve ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak. 

GAP Bölgesi’nde organik tarım değer zincirinin geliştirilmesi ve organik sektöründeki tüm ilgili aktörler arasında sürdürülebilir nitelikte bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi.

Programın öncelikleri; 

Öncelik 1: Organik tarımsal üretimde örgütlenmenin teşvik edilmesi ve kurumsallaşmanın desteklenmesi, 

Öncelik 2: Bölge’de üretilen ve/veya işlenen organik tarımsal ürünlerin katma değerinin ve kalitesinin arttırılması, 

Öncelik 3: Bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi suretiyle, Bölge’de üretilen ve/veya işlenen organik ürünlerin sürdürülebilir pazarlara erişiminin sağlanması. 

Programın kilit başvuru unsurları:

  1. Hâlihazırda Bölge için ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğüne sahip ve/veya bu potansiyeli taşıyan stratejik ürünler özelinde proje tekliflerinin geliştirilmesi, 
  2. Kümelenme yaklaşımının temelini oluşturan kamu, özel sektör, sivil toplum ve bilgi üreten kurumlar arasında (araştırma enstitüsü, üniversite vb.) işbirliklerinin tesis edilmesi, 
  3. Proje tekliflerinin ürün bazlı değer zincirleri özelinde üretim, işleme ve pazarlama süreçlerindeki öncelikli ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri bütüncül olarak dikkate alacak nitelikte tasarlanması (Entegre Organik Üretim, İşleme ve Pazarlama Girişimi),
  4. Sürdürülebilir ve kaliteli üretim ile pazara etkin erişim ilkeleri çerçevesinde örgütlü sektörel kuruluş (üretici birliği, kooperatif vb.) ve özel sektör (KOBİ) ticari işbirliklerinin tesis edilmesi, 
  5. Ürün bazlı değer zincirleri özelinde üreticiler, işleyiciler, destekleyici firmalar ve bilgi üreten kurumlar arasında bölgelerarası ticari/kurumsal işbirliklerinin tesis edilmesi (Bölgelerarasılaşma).

Uygun projeler

Tarımsal ürünün sürdürülebilirlik ve süreklilik ilkeleri çerçevesinde tedarik edilmesi, işlenerek katma değeri yüksek bir ürün haline dönüştürülmesi ve rekabet edebilir nitelikte bölgesel, ulusal ve uluslararası pazarlara erişiminin sağlanması ve bu süreçlerin etkinliğinin Başvuru Sahibi ve (varsa) Ortakları ile Proje İştirakçileri tarafından temin edilmesine dayalı projeler.